โครงการ การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

netzeroNet Zero Energy Building เอกสารเผยแพร่

โครงการ การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

SAMSUNG CSC      SAMSUNG CSC   SAMSUNG CSC
ตามที่ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประผลสำเร็จในการดำเนินโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในงบประมาณ 2555-2556 โดยมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy Building, NZEB) ซึ่งเห็นว่า หลักการของอาคารต้นแบบดังกล่าว ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ออกสู่สาธารณะ ถ้าหากได้มีการดำเนินงานตามหลักของ NZEB เพียง30-50% ของผู้ใช้ในส่วนอาคารและที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็นความสำคัญและต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว จึงได้ขอทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการการถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ วช. ได้ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดประชุมสัมมนาโครงการ ซึ่งคณะทำงานได้กระจายการจัดกิจกรรมในทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (ภาคใต้) จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) จังหวัดชลบุรี (ภาคกลาง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการจัดสัมมนา คือ หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมการท่องเที่ยง สำนักงานพลังงานจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น หน่วยงานด้านเอกชน อาทิเช่น กลุ่มโรงแรม ที่พักรีสอร์ท บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม งานวิศวกร หน่วยงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านอนุรักษ์พลังงาน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายให้การตอบรับที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการเป็นอย่างดี โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ ตลอดทั้ง 3 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 120 คน แบ่งออกเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 70 คน และหน่วยงานเอกชน จำนวน 50 คน โดยโครงการฯได้บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ข้าร่วมสัมมนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะนำเอาหลักการประหยัดพลังงานไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อให้กับผู้ร่วมงานและบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเป็นการขยายผลการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคต

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *