Monthly Archives: September 22, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก *ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด* Average Rating: 4.5 out of 5 based on 175 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ** สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง) -รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น- Average Rating: 4.5 out of 5 based on 225 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แบบฟอร์มสมัครงาน Average Rating: 4.6 out of 5 based on 254 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment