Monthly Archives: September 22, 2017

—-> > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21-6-59 *ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด* Average Rating: 4.5 out of 5 based on 221 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

—— > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ** สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง) -รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น- Average Rating: 4.5 out of 5 based on 274 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

———->>  แบบฟอร์มสมัครงาน 2559 ส่งเอกสารมาที่ e-mail: aerd.kku2552@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 (ก่อนเวลา 12.00 น.) * รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบทาง website: aerd.kku.ac.th และทาง e-mail ของผู้ยื่นใบสมัคร ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น. ** สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง)       Average … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment