คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ

ศ.ดร.ธนากร  วงศ์วัฒนาเสถียร

ผู้อำนวยการ

E-mail : tanwon@kku.ac.th

รศ.อำนาจ  สุขศรี

รองผู้อำนวยการ

E-mail : samnar@kku.ac.th 

รศ.ดร.เกียรติฟ้า  ตั้งใจจิต

กรรมการ

E-mail : kiatfa@kku.ac.th

รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต

กรรมการ

E-mail : kanyarat@kku.ac.th

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

กรรมการ

E-mail : bsopho@kku.ac.th

รศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร

กรรมการ

E-mail: mallikab@kku.ac.th

ผศ.ดร.วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร

กรรมการ

E-mail : tmallika@kku.ac.th

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน

กรรมการ

E-mail : kittila@kku.ac.th